Zamówienia publiczne


Obsługa prawna podmiotów objętych reżimem Prawa zamówień publicznych, pozwala Kancelarii świadczyć kompleksową pomoc prawną w tym zakresie.

Kancelaria oferuje, w szczególności, następujące usługi w tym obszarze prawa:

  • sporządzanie opinii prawnych z zakresu Prawa zamówień publicznych
  • doradzanie podmiotom biorącym udział w postępowaniach prowadzonych w trybie przepisów Prawa zamówieniach publicznych, w tym weryfikację dokumentacji przetargowej i wsparcie prawne w ramach prowadzonych postępowaniach
  • pomoc w przygotowaniu i opiniowaniu Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz umów zawieranych w ramach Prawa zamówień publicznych, w tym w zakresie zamówień sektorowych
  • doradztwo w zakresie środków ochrony prawnej, w tym wykonywanie zastępstwa prawnego przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi