Fuzje i przejęcia


Dynamika rozwoju rynku krajowego, unijnego i światowego oraz dążenie do maksymalizacji zysków w ciągu ostatnich lat powoduje znaczny wzrost operacji koncentracji przedsiębiorstw (fuzji, przejęć). Kancelaria z powodzeniem prowadzi liczne postępowania przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz sądami powszechnymi w sprawach uzyskania zgody na dokonanie operacji koncentracji przedsiębiorstw, w tym powiązanych ze sobą zarówno horyzontalnie lub wertykalnie. Kancelaria, wychodząc naprzeciw potrzebom naszych klientów, świadczy profesjonalną pomoc w zakresie fuzji czy przejęć, polegającą na:

  • doradztwie w sprawach wyboru optymalnych form koncentracji, w tym identyfikacji istnienia obowiązku uzyskania zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na określoną formę koncentracji
  • sporządzaniu zgłoszenia do Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zamiaru dokonania operacji koncentracji przedsiębiorstw oraz reprezentowanie w postępowaniu
  • ustalaniu, wspólnie z klientem, strategii działania tak, aby działalność prowadzona w trakcie procedury zgłoszeniowej nie niosła ryzyka sankcji, oraz aby działalność podjęta po połączeniu czy przejęciu była zgodna z obowiązującym prawem konkurencji
  • analizie i badaniu ryzyka związanego z przeprowadzeniem określonej transakcji oraz sporządzaniu wstępnych analiz dotyczących planowanych przejęć czy łączeń
  • przeprowadzanie prawnego Due diligence dla potrzeb podjęcia decyzji o koncentracji
  • analizie i badaniu rynku właściwego, na którym działają uczestnicy koncentracji
  • sporządzaniu wniosku o odstąpienie od ukarania przedsiębiorcy w przypadku niezgłoszenia zamiaru dokonania koncentracji oraz udział w postępowaniu na dalszym etapie
  • prowadzeniu wewnętrznych i zewnętrznych szkoleń, jak również wewnętrznych konsultacji dotyczących fuzji i przejęć