Prawo własności intelektualnej


Prawa własności intelektualnej (prawa autorskie, prawa ochronne na znaki towarowe, patenty) stanowią istotny majątek przedsiębiorców, podlegające szczególnej ochronie.

Kancelaria wspiera przedsiębiorców w zapewnieniu tej ochrony w formach prawnych.

W dziedzinie tej Kancelaria świadczy pomoc prawną w szczególności w zakresie:

  • doradztwa w obszarze praw autorskich i praw pokrewnych, praw własności przemysłowej
  • sporządzania i negocjowania umów dotyczących prawa własności intelektualnej, w tym o rozporządzenie praw (przeniesienie praw, licencje) z znaków towarowych, prawa autorskiego i praw pokrewnych
  • pomocy w procedurze zgłoszeniowej wynalazków krajowych, wzorów krajowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych
  • reprezentowania klientów przed Urzędem Patentowym i sądami w sprawach dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych i patentów oraz praw autorskich
  • reprezentowania klientów w negocjacjach i sprawach spornych dotyczących naruszenia praw własności intelektualnej
  • sporządzania opinii prawnych i ekspertyz z zakresu prawa własności przemysłowej i prawa autorskiego