Sprawy z zakresu rynków regulowanych


Dynamika rozwoju rynków i obniżanie barier wejścia na nie, a także postępująca specjalizacja w poszczególnych segmentach rynku sprawia, że przedsiębiorcy zmuszeni są do ciągłego dostosowywania prowadzonych przez nich działalności do wciąż zmieniających się regulacji prawnych w tym zakresie. Mając powyższe na uwadze Kancelaria świadczy profesjonalną pomoc prawną w sprawach z zakresu rynków regulowanych, obejmującą w szczególności:

  • doradztwo w sprawach przestrzegania reguł funkcjonowania sektora przewozów koleją, sektora pocztowego, energetyki oraz sektora wodociągowo-kanalizacyjnego
  • reprezentowanie operatorów rynkowych w sprawach przed organami administracji publicznej (regulatorami) oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym
  • reprezentowanie operatorów rynkowych przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Sądem Apelacyjnym i Sądem Najwyższym - w sprawach podlegających kognicji Prezesa UOKiK