Nieuczciwa konkurencja


Ochrona przed czynami nieuczciwej konkurencji w zmieniających się warunkach odgrywa coraz większą rolę w działalności przedsiębiorców. Kancelaria świadczy pomoc prawną w sprawach dotyczących nieuczciwej konkurencji, obejmującą zarówno obronę przed aktami nieuczciwej konkurencji ze strony konkurentów, jak i doradztwo w celu wsparcia klientów w tworzeniu strategii rynkowych nienaruszających przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jak i pomoc dla przedsiębiorców, którym stawiany jest zarzut dopuszczenia się czynów nieuczciwej konkurencji.

Kancelaria świadczy swe usługi m.in. poprzez:

  • doradztwo i reprezentowanie klientów w postępowaniach sądowych na tle działań przedsiębiorców stanowiących czyny nieuczciwej konkurencję, w tym w zakresie nieuczciwej reklamy, utrudniania dostępu do rynku, wprowadzającego w błąd oznaczenia przedsiębiorstwa, naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa (w tym przez pracowników) oraz innych czynów nieuczciwej konkurencji
  • analizę i ocenę działań innego przedsiębiorcy na rynku właściwym pod kątem zgodności podjętych działań z zasadami uczciwej konkurencji
  • pomoc prawną w sprawach naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
  • sporządzania ekspertyz i opinii prawnych związanych z tematyką nieuczciwej konkurencji
  • mediacje na tle spraw o czyny nieuczciwej konkurencji, biorąc pod uwagę fakt, że naszym klientom zależy zwykle na szybkim rozwiązaniu sporu utrudniającego normalne działanie na rynku